Novinky Metabo

Metabo vám nabízí inovativní stroje a p?íslu?enství

pro v?echny bě?né aplikace, ale také kompeten?ní vyrobky a systémová ?e?ení pro speciální po?adavky. Vedle kabelového elektrického ná?adí a pneumatickych stroj? nabízí Metabo rozsáhly sortiment akumulátorovych p?ístroj? pro bezkabelové staveni?tě.

Zde najdete v?echny novinky Metabo.

Black Edition

Skute?ny pouta? pro o?i Metabo Black Edition.

Cordless Alliance System

CAS Cordless Alliance System, bezdrátová svoboda – u v?ech vyrobc?:

100 % kompatibilita stroj?, akumulátorovych ?lánk? a nabíje?ek jedné voltové t?ídy – od Metabo a jinych zna?ek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Akumulátorová vrtací kladiva BH 18 LTX / BL 16 a PowerMaxx BH 12 BL 16

Kompaktní. Lehká. Silná.

Nové akumulátorové vrtací kladivo ve 12 a 18voltovém provedení.

Akumulátorovy univerzální stroj Multitool MT 18 LTX BL QSL

Nepostradatelny pro úpravu interiér?.

Novy bezkartá?ovy akumulátorovy univerzální stroj Multitool.

Nové ru?ní okru?ní pily KS 66 FS a KS 88 FS

Vykonné ?ezání.

Robustní stroje pro univerzální pou?ití: Nové ru?ní okru?ní pily o vykonu 1500 a 2000 W jsou kompatibilní s vodicími li?tami témě? v?ech vyrobc?. Vyhoz pilin lze ?ídit pomocí oto?ného odsávacího hrdla. Jeden z mnoha detail? pro pohodlnou práci.

Specials 3/2020
Specials 3/2020

Zde najdete v?echny Metabo novinky a akce.

PICK+MIX NEOMEZENé MO?NOSTI METABO
PICK+MIX NEOMEZENé MO?NOSTI METABO

Va?e svoboda.

Nové PICK+MIX NEOMEZENé MO?NOSTI Metabo p?edstavují bezmeznou volnost kombinování ve t?ídě 18 V.

Záruka XXL – 3letá záruka Metabo
Záruka XXL – 3letá záruka Metabo

Na?e elektrické ná?adí vydr?í velmi dlouho. Proto?e jsou opravy zapot?ebí jen velmi z?ídka, Metabo pro vás p?ipravilo dodate?nou záruku – záruku XXL. Jste-li zaregistrováni, pak bude normální záruka prodlou?ena na 3 roky.

Profesionální systémová ?e?ení pro stavebnictví

Sanace, renovace a modernizace jsou d?le?itymi stavebními úlohami 21. století. Ve stavebnictví tak sr?stají r?zné aplika?ní oblasti a stále více jsou ?ádána profesionální kompletní ?e?ení.

Proto jsme pe?livě naslouchali, a sice po celé Evropě u profesionál? na místě. Nyní je?tě lépe víme, co pot?ebujete: Spolehlivá ?e?ení pro po?etné pracovní oblasti od kompetentního partnera.
M??eme jmenovat vystavbu a sanaci se systémem tzn., s perfektně sladěnym spot?ebním a systémovym p?íslu?enstvím. A to nejlep?í na na?em sortimentu: Témě? v?echno je k dispozici i v akumulátorovém provedení – nebo? jemu pat?í budoucnost a my odhodlaně sledujeme vizi bezkabelového staveni?tě. Metabo je se svymi zku?enostmi a inovacemi akumulátorové technologie bezpe?nym rozhodnutím pro budoucnost.
Kromě toho klademe velky d?raz na maximální ochranu u?ivatele – se zamě?ením na bezpra?né pracovi?tě.

Individuální ?e?ení pro ru?ní kovovyrobu a kovopr?mysl

?My u Metaba víme, ?e stroje ve va?em podniku ka?dy den p?ekra?ují své limity. Proto jsme na?e vyrobky vyvinuly pro tvrdé nasazení v pr?myslu: S vysokou produktivitou, extrémní robustností, dodate?nou bezpe?ností a partnerskou spolehlivostí.

V?dy, kdy? něco plánujete, máte v?dy po ruce silné systémové ?e?ení: vykonné stroje, p?esně p?izp?sobené p?íslu?enství a také slu?by p?izp?sobené va?im pot?ebám. Nebo? konec konc? va?e práce je také na?e práce. Vyzkou?ejte si nás

Novinky – zaregistrujte se!

Exkluzivně se budete v pravidelnych intervalech dozvídat o v?ech novinkách, akcích, veletrzích a mnohém dal?ím. Okam?itě a zcela nekomplikovaně se s va?ím e-mailovou adresou p?ihlaste k odběru novinek Metabo. Tak ji? nap?í?tě nepropásnete ?ádnou novinku od Metabo.

Metabo – Professional power tool solutions

Metabo nabízí inovativní systémová ?e?ení nástroj? a p?íslu?enství i slu?by zamě?ené na budoucnost, které se vyplatí dnes i zítra. Profesionál?m po celém světě nabízíme rozsáhly sortiment se zamě?ením na kompeten?ní oblasti v ru?ní kovovyrobě a kovopr?myslu, ve stavebnictví a renovaci.

一本大道香蕉中文在线视频-一本大道香蕉高清视频-一本大道香蕉视频